Ballastwater 19 - De Keizer Makelaarsgroep (2024)

Dit bijzonder fraaie en comfortabele huis bevindt zich in een rustige straat aan de rand van de woonwijk. De woning is jong en mooi afgewerkt waardoor je heerlijk kunt wonen! Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en de tweede verdieping is echt heel recent (juni 2024) voorzien van een grote dakkapel.
Daarnaast woon je in een superleuke wijk. Hier is het ruim van opzet en parkeren kan je én op eigen terrein en in de desbetreffende parkeervakken in de straat. De winkels, scholen en sportvoorzieningen zijn rondom op een paar minuten fietsen. Een wijk met een gemengde samenstelling van bewoners en leeftijden. Ideaal voor gezinnen met kinderen van klein tot groot maar ook uitermate geschikt als je samen of met een gezin bent.

Indeling
Begane grond:
De hal is verrassend ruim. Gelijk naast de voordeur is er een plek voor de garderobe. Daarnaast de meterkast, het toilet en de trapopgang naar de verdieping. Daarna gaan we naar de ‘living’. De gehele begane grondvloer is grotendeels voorzien van een laminaatvloer. Alle wanden zijn strak gestuukt en daarnaast vind je een leuke houtkachel. In een hoek van de kamer is een trapkast. Het geheel ziet er erg mooi uit en geeft een ruime en comfortabele indruk.
De woonkamer aan de achterzijde gericht op de tuin en de keuken aan de voorzijde. Deze is voorzien van een modern meubel met inbouwapparatuur. De keuken is zeer compleet uitgevoerd met een oven, een vaatwasser, een inductiekookplaat en een afzuigkap.

1e verdieping:
De overloop is centraal in het midden van de ruimte. Hier kom je boven en ga je naar de tweede verdieping. Er zijn twee slaapkamers aan de voorzijde en een derde slaapkamer aan de voorzijde.
De hele verdieping is voorzien van een fraaie laminaatvloer, alle wanden zijn glad afgewerkt. De badkamer heeft eigenlijk erin wat je prettig vindt: zoals een douche een 2e toilet en een wastafel.

2e verdieping:
Over deze verdieping is goed nagedacht! Deze verdieping is aan de voorzijde is voorzien van een recent geplaatste kunststof dakkapel en aan de achterzijde is er een berging achter de knieschotten. Daarnaast vind je op deze verdieping de opstelling voor de wasmachine en droger en c.v.-installatie. De gehele verdieping is voorzien van een nette laminaatvloer.

Aanvaarding: in overleg.

Interesse in dit huis? Schakel direct je eigen NVM-aankoopmakelaar in.
Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor jouw belang en bespaart je tijd, geld en zorgen.
Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Houten vind je op Funda.

This exceptionally beautiful and comfortable home is located on a quiet street at the edge of the residential neighborhood. The house is young and beautifully finished which makes for wonderful living! On the second floor are three bedrooms and the second floor is really very recently (June 2024) equipped with a large dormer.
In addition, you live in a super nice neighborhood. Here it is spacious and you can park both on site and in the corresponding parking spaces in the street. The stores, schools and sports facilities are all around a few minutes by bike. A neighborhood with a mixed composition of residents and ages. Ideal for families with children from small to large but also very suitable if you are together or with a family.

Classification
First floor:
The hall is surprisingly spacious. Right next to the front door there is a place for the wardrobe. In addition, the meter cupboard, toilet and staircase to the floor. Then we go to the "living room". The entire first floor is mostly laminate flooring. All walls are tightly plastered and in addition you will find a nice wood stove. In one corner of the room is a stair closet. The whole looks very nice and gives a spacious and comfortable impression.
The living room at the rear facing the garden and the kitchen at the front. This is equipped with modern furniture with built-in appliances. The kitchen is very complete with a combination microwave, a dishwasher, an induction hob and an extractor.

1st floor:
The landing is central in the middle of the room. This is where you come upstairs and go to the second floor. There are two bedrooms at the front and a third bedroom at the front.
The entire floor has beautiful laminate flooring, all walls are smoothly finished. The bathroom actually has in it what you like: such as a shower a 2nd toilet and a sink.

2nd floor:
This floor is well thought out! This floor is at the front has a recently installed plastic dormer and at the rear there is a storage room behind the knee walls. In addition, you will find on this floor the arrangement for the washer and dryer and central heating system. The entire floor has a neat laminate floor.

Acceptance: by mutual agreement.

Interested in this house? Immediately engage your own NVM purchase broker.
Your NVM purchase broker stands up for your interests and saves you time, money and worries.
Addresses of fellow NVM purchase brokers in Houten can be found on Funda.

Ballastwater 19 - De Keizer Makelaarsgroep (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 6335

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.